loader image

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO


Szanowni Państwo

Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako ,,RODO”) jest UKS Akademia Sportu KSB Lędziny z siedzibą w 43-143 Lędziny ul. Waryńskiego 46, (dalej również jako  ,,ADO”).

Jak możesz się z nami skontaktować?

Z ADO można skontaktować się telefonicznie pod nr: 784-090-216, w drodze korespondencji elektronicznej, (mail:krisber@op.pl) lub pisemnie na adres biura zarządu klubu: 43-100 Tychy ul. Gen. Józefa Bema 2/12

Jaki rodzaj Twoich danych osobowych przetwarzamy?

 1. ADO przetwarza Pani/Pana dane osobowe wskazane w formularzu deklaracji członkowskiej tj.: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr i serię dowodu osobistego lub nr paszportu, oraz dane kontaktowe, takie jak numer telefonu i adres mail.

 2. ADO przetwarza dane osobowe Pani/ Pana dziecka (zawodnika) wskazane w formularzu deklaracji członkowskiej oraz karcie zdrowia zawodnika, tj.: imię, nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia zawodnika, numer PESEL, numer legitymacji szkolnej, informacje medyczne oraz dane kontaktowe, takie jak numer telefonu i adres mail.

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy członkostwa tj. praw i obowiązków wynikających z członkostwa w stowarzyszeniu UKS Akademia Sportu KSB Lędziny

 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust 1b) RODO, wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania umowy oraz okres 5 lat wynikający z brzmienia art. 74 ust. 2 pkt 4 Ustawy o rachunkowości.

 6. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwa jest realizacja umowy.

 7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu informacji o ofercie edukacyjno-szkoleniowej, w tym o promocjach oraz informacji handlowych.

 8. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia zawodnikowi udziału w zajęciach piłkarskich, treningach, turniejach, obozach sportowych oraz innych imprezach w celu elektronicznej rejestracji moich danych oraz danych mojego dziecka w systemach: extranet, protrainup, na portalu www.laczynaspilka.pl oraz innych systemach rejestracji zawodników.

 9. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu publikacji, pokazywania i wykorzystywania przez ADO w zależności od wyboru zdjęć, wizerunku, portretu, nazwiska, głosu i danych biograficznych dziecka/ zawodnika uczestniczącego w zajęciach piłkarskich treningach, turniejach, obozach sportowych oraz imprezach sportowych w dowolnym formacie i we wszystkich mediach istniejących obecnie i w przyszłości na całym świece – do celów reklamowych, promocyjnych oraz marketingowych, związanych z działalnością stowarzyszenia bez zobowiązań i kompensaty dla Pani/Pana oraz dla dziecka/zawodnika. Materiały te mogą być wykorzystywane przez podmioty trzecie, wyłącznie za zgodą stowarzyszenia.

 10. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust 1 litera f) RODO, prawnie uzasadniony interes realizowany przez ADO.

 11. Dane mogą być udostępniane organom Państwowym na podstawie odrębnych przepisów prawa.
  Posiada Pani/ Pan prawo do:
  – żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  – wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania
  – przenoszenia danych
  – wniesienia skargi do organu nadzorczego , w przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 12. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.

 13. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  – wystawiania faktur i przyjmowanie płatności (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego);
  – windykacji roszczeń oraz obroną przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes);
  – obsługi reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego);
  – gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie danych retencyjnych odpowiednim organom (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 159 i nast. ustawy prawo telekomunikacyjne);
  – realizacja próśb klienta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Urząd Ochrony Danych Osobowych

W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe?

ADO zapewnia, że stosuje odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych przed ich wyjawieniem. W tym celu wprowadzone zostały odpowiednie procedury oraz dokumentacja, a także zabezpieczenia systemów teleinformatycznych.